Reference

Voděrady

Vážení,
rád bych touto cestou poděkoval firmě ENVIPARTNER, s. r. o., jmenovitě Mgr. Lence Ondráčkové, Ph.D. za velice efektivní spolupráci při zpracování povodňové prohlídky pro naši obec. Tato prohlídka je důležitou preventivní činností v povodňové ochraně, především v současné době, kdy ohrožení přívalovými dešti je velmi časté. Již v minulosti nás tato problematika zaměstnávala a považuji za nutné věnovat se prevenci a tím tak předejít vznikům možných škod. Věřím, že napomůžeme ochraně občanů a jejich majetku.

Bc. Michal Hejna
starosta obce Voděrady

Svijany

S firmou ENVIPARTNER, s.r.o. obec Svijany spolupracuje od roku 2017, kdy nám zpracovávali první pasporty komunikací, veřejného osvětlení a hřbitova. Na to jsme navázali v roce 2019 spuštěním mapového portálu WEGAS a dále v roce 2021 zpracováním povodňové prohlídky toků v obci, kde se zjišťovaly závady v korytech a přilehlém záplavovém území. Povodňová prohlídka byla zanesena do povodňového plánu obce a do portálu WEGAS. Podnikat kroky k protipovodňové ochraně naší obce, která leží bezprostředně u řeky Jizery, je nezbytné a společnost Envipartner mohu doporučit. Spolupráce s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. byla a je vždy konstruktivní, srozumitelná a je pro naši obec přínosem.

Ing. Petr Felkner
starosta obce Svijany
Chvalčov

Povinnost zpracování povodňové prohlídky je zakotveno v §72 zákona 254/2001 Sb. o vodách, obec si může zajistit tuto prohlídku vlastními silami, splní zákonnou povinnost a bude mít povědomí o problémech na svých vodních tocích. Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Laickým okem nemusí člověk zaznamenat nebezpečný stav toku či možné ohrožení, protože se pohybuje v oblasti denně a toto snadno přehlédne. Výsledkem takové studie je kompletní materiál, který slouží obci nejenom pro splnění povinnosti, ale také jako odborný materiál, podklad pro jednání s příslušnými úřady, a hlavně se správcem toku. Z tohoto důvodu jsme oslovili firmu ENVIPARTNER s.r.o., protože nás dlouhodobě trápí zhoršující se stav koryta Bystřičky. Firma nám vše odborně zpracovala, provedla terénní šetření, pořídila detailní fotodokumentaci včetně určení GPS souřadnic a zápis z prohlídky odeslala na příslušná místa. S přístupem firmy a s výsledkem studie jsme byli velmi spokojeni.

Ing. Jan Chlápek
místostarosta obce Chvalčov
Bělkovice-Lašťany

Obec Bělkovice-Lašťany využívá již několik let protipovodňová opatření obce (digitální povodňový plán, bezdrátový rozhlas, hladinoměr včetně dalších prostředků), a to v rámci prevence před možnými povodněmi, které, v dnešní tolik specifické době, mohou nastat. Vzhledem k tomu, že koryto toku přirozeně rozděluje obec, jedná se tak o základní přírodní prvek v intravilánu i extravilánu obce. S pomocí společnosti ENVIPARTNER, s. r. o. nejenže obec získala výše uvedenou dotaci na protipovodňová opatření obce, ale současně také dále rozvíjí spolupráci v celé oblasti. V letošním roce proběhla protipovodňová prohlídka, kterou ostatně v takovém rozsahu obec nikdy neprojednávala. V rámci prohlídky toku vzešlo ze šetření několik návrhů na opatření a doporučení. Přínosem protipovodňové prohlídky od společnosti Envipartner, je tedy zjištění skutečného stavu toku a nastavení opatření proti povodním popřípadě dalším nebezpečným jevům, jako jsou u nás velmi časté ledové kry. Věřím, že důkladnou kontrolou toku společně dosáhneme na lepší prostředí v obci, které současně bude naplňovat podmínky ochrany obyvatelstva.

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce Bělkovice-Lašťany

Zádveřice-Raková

S firmou ENVIPARTNER, s.r.o. spolupracuje naše obec od roku 2020, kdy nám zpracovávali povodňový plán. Na to jsme navázali zpracováním povodňové prohlídky toků v obci, kde se zjišťovaly závady v korytech a přilehlém záplavovém území. Společné terénní šetření poté směřovalo ke stanovení pomocných SPA na toku v Rakové. Obě tyto následné akce byly zapracovány do povodňového plánu obce. Podnikat kroky k protipovodňové ochraně obce je nezbytné a společnost Envipartner mohu doporučit. Spolupráce byla věcná a srozumitelná, jednání na obecním úřadě i v terénu byly konstruktivní a profesionální.

Ing. Radovan Karola
starosta obce Zádveřice-Raková