MĚJTE BEZPEČNOST SVÉ OBCE
POD KONTROLOU

Splňte zákonnou povinnost a provádějte na území své obce povodňové prohlídky

Co je povodňová prohlídka?

Dle § 72 vodního zákona:

(1) Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

(2) Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.

(3) Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

ZAJISTÍME

Zajistíme provedení povodňové prohlídky od zorganizování, přes provedení terénního šetření, zpracování celkové zprávy až po rozeslání zainteresovaným účastníkům.

ORGANIZACI

Zoorganizujeme povodňovou prohlídku za vás. To obnáší pozvání všech zainteresovaných účastníků jako jsou správci vodních toků, provozovatelé vodních děl a zástupci příslušného vodoprávního úřadu. Vybereme takový termín, aby vyhovoval všem stranám.

PROVEDENÍ

V rámci povodňové prohlídky provedeme důkladné terenní šetření, při kterém se odhalí nedostatky a závady na vodních tocích,
vodních dílech a v příslušných záplavových územích podél vodních toků. Vše poté i osobně projdeme se zainteresovanými osobami.

ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU

Zpracujeme zápis o povodňové prohlídce. Tento dokument obsahuje popis stávajícího stavu, popis zjištěných závad a nedostatků a jsou zde obsaženy návrhy na eliminaci těchto zjištěných vad.

ROZESLÁNÍ

Závěrečnou fází je prezentace výsledků a odeslání zprávy se zjištěnými závadami všem zainteresovaným subjektům a osobám.

Zpráva se vypracovává a předává v tištěné i v digitální verzi v podobě interaktivní mapové aplikace

Proč s námi?

Dlouholeté zkušenosti v oboru povodňové problematiky a vodního hospodářství


Zkušenosti a praxe jednání s vodoprávními úřady a správci vodních toků

Zpracování výstupu v interaktivní mapové aplikaci

ReALIZOVANÝCH Projektů

SPOKOJENÝCH KLIENTŮ

Zkušených odBorníků

PROHLÉDNĚTE SI POVODŇOVOU PROHLÍDKU ONLINE

Vizualizace povodňové prohlídky v mapové aplikaci WEGAS

DEMO

ENVIPARTNER, s.r.o.


Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice

Kontaktní osoba

Mgr. Ondřej Kinc

Tel: +420 775 571 543